V prípade objevnávky psej búdy s otvárateľnou strechou, doprava zdarma ako darček!

Chcel by si 10 € ako darček?

X

Kde máme poslať 10 €?

Vyplňte formulár.

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SZÁMEL s.r.o. ako správca údajov, sa zaväzuje, že obsah tohto prehlásenia bude považovať za záväzný.

Odberateľ má podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Toto prehlásenie obsahuje smernice spoločnosti SZÁMEL s.r.o. o ochrane osobných údajov, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi platnými právnymi predpismi:

- osobný údaj: akýkoľvek údaj, ktorý sa môže uviesť do súvislosti s konkrétnou (identifikovanou, alebo identifikovateľnou) fyzickou osobou, záver odvodený z takéhoto údaja, ktorý sa vzťahuje na dotyčnú osobu. Takýto osobný údaj zachováva počas spravovania svoj štatút dovtedy, kým sa jeho spojenie s dotyčnou osobou môže obnoviť. Osoba sa považuje za identifikovateľnú predovšetkým vtedy, ak sa ho dá stotožniť – priamo, alebo nepriamo - na základe mena, identifikačného znaku, respektíve jedného alebo viacerých charakteristických fyzických, fyziologických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych, alebo sociologických faktorov;

- súhlas: dobrovoľný a rozhodný prejav vôle dotyčnej osoby, ktorý je založený na náležitej informovanosti a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas pre zaobchádzanie s jeho osobnými údajmi – v plnom rozsahu, alebo v rozsahu jednotlivých operácií; 

- námietka: prehlásenie dotyčnej osoby, ktorým vznáša protest proti zaobchádzaniu s jeho osobnými údajmi a žiada o ukončenie zaobchádzania s jeho údajmi, respektíve o vymazanie týchto spravovaných údajov; 

- správca údajov: fyzická alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej subjektivity, ktorá určuje účel zaobchádzania s údajmi, prijíma a vykonáva rozhodnutia (vrátane používaných prostriedkov) súvisiacich so zaobchádzaním s údajmi, alebo vykonávaním týchto úkonov poveruje spracovateľa údajov;

- správa /spravovanie údajov: nezávisle od použitého postupu je to súhrn úkonov vykonávaných s údajmi, ako napr. ich zhromažďovanie, nahrávanie, ukladanie, systematizácia, uchovávanie, pozmeňovanie, používanie, postúpenie, zverejnenie, zosúladenie alebo prepojovanie, blokovanie, vymazanie a likvidácia, a tiež zabránenie ich ďalšieho používania

Za spracovanie údajov sa považuje zhotovenie fotografií, zvukových, alebo videonahrávok, ako aj nahrávanie fyzických charakteristík (napr. otlačkov prstov alebo dlaní, vzoriek DNA, obrazov očnej dúhovky) vhodných pre identifikáciu osoby;

- postúpenie údajov: sprístupnenie údajov určenej tretej osobe;

- zverejnenie: sprístupnenie údajov komukoľvek;

- vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, aby ich už nebolo možné obnoviť;

- blokovanie údajov: znemožnenie postúpenia, rozpoznania, zverejnenia, pozmeňovania, likvidácie, vymazania, pospájania alebo zosúladenia a používania definitívnym spôsobom, alebo na stanovenú dobu;     

- likvidácia údajov: úplná fyzická likvidácia údajov, alebo nosičov týchto údajov;

 - spracovanie údajov: vykonávanie technických úkonov spojených so zaobchádzaním s údajmi, nezávisle od metódy a použitia potrebných prostriedkov, alebo miesta vykonávanie týchto úkonov;      

- spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, resp. osoba bez právnej subjektivity, ktorá z poverenia správcu údajov údaje spracováva;    

- tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba, resp. osoba bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotyčnou osobou, so správcom údajov, alebo so spracovávateľom údajov;    

- tretia krajina: každá taká krajina, ktorá nie je čelnom Európskeho hospodárskeho priestoru.     

Na webovej stránke www.psiebudy.sk je zaobchádzané s osobnými údajmi na základe dobrovoľného súhlasu. Pri návšteve našej webovej stránky neregistrujeme ani IP adresu, ani iné osobné údaje. Naša firma nahráva iba také osobné údaje, ktoré zadáte dobrovoľne. Zadaním svojich osobných údajov dávate súhlas k používaniu týchto údajov tu uvedeným spôsobom a za tu uvedeným účelom. Používanie týchto informácií môžete obmedziť, zakázať, respektíve tento vzťah môžete kedykoľvek zrušiť.       

Pre tých, ktorí sa prihlásili k odberu elektronického spravodaja, budeme prostredníctvom emailov posielať informácie reklamného charakteru najviac jeden krát týždenne. K odberu nášho elektronického spravodaja sa môžete prihlásiť cez úvodnú stranu kliknutím na Prihlásenie k odberu, alebo automaticky pri objednávaní tovaru. Zadanie mena a e-mailovej adresy je povinné. Vaše dobrovoľne zadané osobné údaje používame na účely, ako je to uvedené v príslušnej časti našej webovej stránky, napr. na reklamné účely spojené s našimi produktmi, na zasielanie ponúk, pre účasť v losovaniach, pre zasielanie elektronických spravodajov alebo pre odporúčanie produktov/služieb).          

Odhlásiť sa z odberu elektronického spravodaja je možné po kliknutí na „Zrušenie odberu elektronického spravodaja“ na konci spravodajov.     

Upozorňujeme Vás, že za pravdivosť zadaných osobných údajov zodpovedá užívateľ. V prípade zadania nepravdivých údajov, alebo osobných údajov inej osoby, dotyčnej osobe môže vzniknúť škoda a je oprávnená proti užívateľovi podať návrh na občianskoprávne alebo trestnoprávne konanie, resp. na konanie za porušenie predpisov.    

Prosíme, berte do úvahy, že Vaše osobné údaje sme povinní sprístupniť v prípadoch, ak nám to predpisujú zákonné, súdne, či iné úradné nariadenia.  

Urobíme všetko v záujme zabezpečenia bezpečnosti Vašich osobných údajov. Otázky v súvislosti s ochranou osobných údajov nám môžete napísať na emailovú adresu info@szamel.sk